นายวีระศักดิ์  บุญเพลิง
หัวหน้าสำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต

(ข้อมูลประวัติ)


 

 

นายชาย โสภา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมฯ เนติบัณฑิตยสภา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นายพิพัฒน์ แก้วหานาม
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาววิไลรัตน์ ปิณะถา
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมฯ เนติบัณฑิตยสภา

นายณัฐกิตติ์ กิตติพนัสนันท์
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวฉัตรสุดา ไกรกลาง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง


นายเอกชัย เก็บกลาง
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาววันวิสา ยิ่งสง่า
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

นางสาวพิมพ์มาดา บุญเพลิง
นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
นายวัฒนา เอ้าสูงเนิน
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
   
   
   
นางสาวมัลลิกา ต้นรังกลาง
ศิลปศาสตรบัณฑิต การจัดการทั่วไป (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
- อนุปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต การบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ( ป.วค. )
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตนครราชสีมาสำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต
๖๗๔ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๐๔๔- ๒๕๓๕๙๑ , ๒๕๓๐๑๖ , ๒๔๔๘๔๐ , ๒๕๙๕๕๖-๙ Fax.๐๔๔ - ๒๕๖๘๗๒
www.lertthamlaw.com weerasak.bk@gmail.com