สภาทนายความ
คณะกรรมการกฤษฎีกา
ศาลรัฐธรรมนูญ
ศาลล้มละลายกลาง
ศาลปกครอง
ศาลแพ่ง
ศาลอาญา
ศาลในประเทศไทย
สภาทนายความ
  Link จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ตำรวจภูธรนครราชสีมา
หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา
เกษตรจังหวัดนครราชสีมา
ทนายโคราช


.....สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๕ โดยการรวมตัวของทนายความรุ่นใหม่ที่มีแนวความคิด อุดมการณ์เดียวกัน และต้องการสร้างระบบสำนักงานทนายความให้มีมาตรฐาน   ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน  กว่า ๓๐ ปี  สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต เป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจจาก พ่อค้า นักธุรกิจ  ประชาชน ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานราชการต่างๆ  ในการให้บริการทางกฎหมาย  ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ความรอบรู้ทางวิชาชีพกฎหมาย และอัตราค่าวิชาชีพที่เป็นธรรม

...ใ.“ ปัญหาทุกอย่างจะถูกขจัด ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ” เป็นคำขวัญที่ชาวเลิศธรรมยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน นอกจากนั้นชาวเลิศธรรมยังได้รับการปลูกฝังให้มีอุดมคติในการรักความยุติธรรม และมีแนวความคิดที่จะมุ่งให้บริการด้านวิชาชีพกฎหมายโดยมิได้มุ่งหากำไรเพียงอย่างเดียว

.....ปัจจุบันสำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิตได้พัฒนาเจริญก้าวหน้า และมีบุคคลากรที่มีความพร้อมในการให้บริการด้านกฎหมายครอบคลุมในทุกด้าน เพื่อสนับสนุนกิจการของบริษัท ห้างฯ ร้าน และประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การรับว่าต่าง แก้ต่างอรรถคดีทั่วราชอาณาจักร และการจดทะเบียนขออนุญาตทุกประเภท

สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต
๖๗๔ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๐๔๔- ๒๕๓๕๙๑ , ๒๕๓๐๑๖ , ๒๔๔๘๔๐ , ๒๕๙๕๕๖-๙ Fax.๐๔๔ - ๒๕๖๘๗๒
www.lertthamlaw.com weerasak.bk@gmail.com