กฎหมายด้านธุรกิจ
ให้คำปรึกษาและคำแนะนำทางกฎหมาย และร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมายรวมทั้งการให้บริการทางกฎหมายอื่น ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจต่าง แก่องค์กรธุรกิจทุกประเภท ซึ่งอาจจำแนกตามประเภทของงานโดยสังเขป ดังนี้

  • งานด้านกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท 

                        ได้แก่ การจดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนและบริษัทการซื้อขายกิจการ การจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท รับจดทะเบียนพาณิชย์ ตลอดจนการเลิกและชำระบัญชี รับจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ ของนิติบุคคล บริการตรวจสอบฐานะนิติบุคคล และคัดรับรองเอกสาร จดทะเบียนภาษี มูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี ฯลฯ

  • งานด้านกฎหมายภาษีอากร 

                        ได้แก่ การให้คำปรึกษาแนะนำตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร  การชี้แจงและให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่สรรพกร การอุทธรณ์ การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงาน ฯลฯ

  • งานด้านกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ 

                        ได้แก่ การให้บริการทางกฎหมายแก่โครงการพัฒนาที่ดิน การจัดสรรที่ดิน การจัดรูปที่ดิน การค้าที่ดิน อาคารชุด สนามกอล์ฟ และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมทั้งกิจการรับเหมาก่อสร้าง จัดทำข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด จดทะเบียนอาคารชุด ดูแลและจัดการผลประโยชน์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ เป็นตัวแทนขออนุญาตจัดสรรที่ดิน จัดรูปที่ดิน ค้าที่ดิน รังวัดที่ดิน จดทะเบียนสิทธินิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ฯลฯ

  • งานด้านปรึกษากฎหมายทั่วไป 

                        ได้แก่ การให้คำปรึกษา จัดทำเอกสารทางกฎหมายและสัญญาแก่กิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สถาบันการเงิน ประกันภัย ฯลฯ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การจดทะเบียนหรือจัดสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา ขออนุญาตตั้งโรงงาน การขอขยายโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน รวมทั้งการขออนุญาตประกอบกิจการตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ

  • บริการด้านกฎหมายต่างประเทศ

                        ได้แก่ งานที่ปรึกษากฎหมาย งานขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ต่อใบอนุญาตอยู่ในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว และขอกลับเข้ามาในประเทศไทย ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ขอโอนสัญชาติ งานแปลเอกสารสัญญา ไทย-อังกฤษ และเอกสารทั่วไป ตลอดจนการขอรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศ
บริการด้านอรรถคดี
รับดำเนินคดี ว่าต่าง แก้ต่าง และให้บริการด้านอรรถคดีทุกประเภททั่วราชอาณาจักร รวมทั้งการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล ดังนี้

  • คดีแพ่ง

                        ได้แก่ คดีแพ่งทั่วไป เช่น  ละเมิด ครอบครัว มรดก ร้องจัดการมรดก    ขับไล่ รวมทั้งคดีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ฯลฯ

  • คดีอาญา

                        ได้แก่ คดีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา อาทิ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ฯลฯ
ความผิดตามพระราชบัญญัติใด ๆ ซึ่งกำหนดให้มีโทษทางอาญา อาทิ ความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คปลอมและเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

  • คดีพิเศษ

                        ได้แก่ คดีที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายพิเศษเฉพาะทาง เช่น ภาษีอากร แรงงาน เครื่องหมายการค้า ทรัพย์สินทางปัญญา   ล้มละลาย ขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย ประกันภัย ฯลฯ

  • คดีปกครอง

 คดีพิพาททางปกครอง คดีสัญญาทางปกครอง  การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง คดีเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯลฯ

  • คดีเลือกตั้ง

ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา  นำพยานหลักฐานเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง   แก้ต่างคดีถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง (ใบแดง) ถูกให้เลือกตั้งใหม่ (ใบเหลือง)    ในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา

บริการบังคับคดี
ได้แก่ การติดตามทวงถาม เจรจาให้ลูกหนี้ชำระหนี้โดยไม่ต้องดำเนินคดี การสืบหาตัวของลูกหนี้และการสืบหากรรมสิทธิ์ที่ดินและทรัพย์สินอื่น ๆ ของลูกหนี้ ติดตามสืบจับตัวลูกหนี้หรือจำเลยในคดีอาญาดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลและกฎหมาย อาทิ การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ การขายทอดตลาดทรัพย์ และรับเงินจากการขายทอดตลาดทรัพย์ ฯลฯ

สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต
๖๗๔ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๐๔๔- ๒๕๓๕๙๑ , ๒๕๓๐๑๖ , ๒๔๔๘๔๐ , ๒๕๙๕๕๖-๙ Fax.๐๔๔ - ๒๕๖๘๗๒
www.lertthamlaw.com weerasak.bk@gmail.com