ข้อมูลประวัติ

 

นายวีระศักดิ์ บุญเพลิง
หัวหน้าสำนักกฎหมาย
เลิศธรรมทนายความ  และสวัสดิการชีวิต  วุฒิการศึกษา  
. ..-
นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่  ๕

  • เนติบัณฑิตไทย (น.บ.ท.) รุ่นที่   ๓๓
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข้อมูลประวัติ    
...-รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา
...-กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครราชสีมา 
...-อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
...(วิชาว่าความ ศาลจำลอง และวิชา หลักวิชาชีพนักกฎหมาย)
...-กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
...-ประธานสภาทนายความจังหวัดนครราชสีมา  ( ปี ๒๕๔๗-๒๕๕๓)
...-อดีตกรรมาธิการวิสามัญรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ    
.....ร่างรัฐธรรมนูญปี  ๒๕๕๐
...-เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน        
...-อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
...-อดีตนายกสโมสรโรตารี่โคราช  (  ปี๒๕๓๗-๒๕๓๘)
...-อดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัด นครราชสีมา
...- เผยแพร่บทความด้านกฎหมายคอลัมน์ " มุมกฎหมาย " หนังสือพิมพ์หอการค้า   
......จังหวัดนครราชสีมา

 "สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมป์. เชิดชูเกียรติให้เป็น ทนายความดีเด่น ปี พ.ศ.2554
โดยรับโล่เกียรติยศจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554"

 

สำนักกฎหมายเลิศธรรมทนายความและสวัสดิการชีวิต
๖๗๔ ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมาจ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
๐๔๔- ๒๕๓๕๙๑ , ๒๕๓๐๑๖ , ๒๔๔๘๔๐ , ๒๕๙๕๕๖-๙ Fax.๐๔๔ - ๒๕๖๘๗๒
www.lertthamlaw.com weerasak.bk@gmail.com